AutTalk

O fondu

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese: www.auttalk.cz

I. Účel a činnost nadačního fondu

1. Účelem nadačního fondu je osvěta společnosti v problematice autismu v České republice.

2. K naplnění svého účelu zajišťuje nadační fond zejména tyto služby:

a) osvětová a výchovně vzdělávací činnost v problematice autismu v České republice;

b) podpora asistenčních služeb a dalších institucí, které pomáhají rodinám s poruchou autistického spektra;

c) zprostředkování komunikace mezi rodinami s poruchou autistického spektra;

d) mimoškolní výchova a vzdělávání, organizace seminářů, vzdělávacích kurzů, školení včetně lektorské činnosti;

e) pořádání tematicky zaměřených seminářů, rozprav, vzdělávacích, výchovných a společenských akcí;

f) podpora rodinám s poruchou autistického spektra formou pomoci, příspěvku či daru.

3. Vedle základních činností specifikovaných v odst. 2 tohoto článku, za jejichž účelem byl fond založen, jsou dále předmětem činnosti fondu i doplňkové činnosti, které může fond vykonávat také za úplatu. Doplňkovými činnostmi se rozumí zejména:

a) publikační, nakladatelská a vydavatelská činnost;

b) pořádání dobročinných akcí a dražeb.

4. Doplňkové činnosti uvedené v odst. 3 tohoto článku vykonává nadační fond výhradně za účelem dosažení účinnějšího využití prostředků nadačního fondu a zároveň jejich výkonem nesmí být ohrožena kvalita, rozsah a dostupnost služeb uvedených v odst. 1 tohoto článku.

5. Případný zisk z výkonu doplňkových činností smí být použit pouze pro zkvalitnění a rozšíření nabízených služeb nadačního fondu a k lepšímu dosažení jeho cílů.

II. Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) nadačního fondu upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, vzájemná práva a

povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy mezi nadačním fondem a jinými osobami prostřednictvím internetového obchodu nadačního fondu.

2. Internetový obchod je nadačním fondem provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese: www.auttalk.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

3. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

4. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Podmínkou uskutečnění obchodu prostřednictvím webového rozhraní obchodu je, že se kupující seznámí s těmito VOP a prostřednictvím webového rozhraní obchodu výslovně potvrdí, že tyto podmínky přijímá a že se kupní smlouva mezi kupujícím a nadačním fondem bude těmito VOP řídit.

5. Znění VOP může nadační fond měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

II. POJMY

1. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba vstupující s nadačním fondem do smluvního vztahu a uzavírající s ním kupní smlouvu na straně kupující.

2. Zbožím se rozumí jakékoliv zboží nabízené nadačním fondem v souvislosti s jeho hlavní a vedlejší činností, které je dostupné z webové stránky, jež je předmětem kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a nadačním fondem.

3. Kupní smlouvou se v těchto VOP rozumí konkrétní kupní smlouva na zboží uzavíraná mezi kupujícím a nadačním fondem, která odkazuje na tyto VOP.

4. Webovým rozhraním obchodu umožňujícím dálkové objednání zboží kupujícím u nadačního fondu umístěné na webové stránce se rozumí e-shop nadačního fondu.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a nadační fond není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost nadačního fondu uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Nadační fond dodá kupujícímu zboží na základě jeho objednávky uskutečněné prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Potvrzením objednávky kupujícího nadačním fondem vznikne kupní smlouva, která se řídí těmito VOP.

5. Objednávkou kupujícího se rozumí výběr konkrétního zboží nabízeného prostřednictvím webového rozhraní obchodu (dále jen „objednávka“).

6. Nadační fond po obdržení objednávky zašle kupujícímu na jím sdělenou emailovou adresu potvrzení objednávky nebo případně sdělí, že není schopen dodat požadované zboží dle předmětné objednávky.

7. Objednávka je platná, jen pokud obsahuje veškeré údaje, které nadační fond ve webovém rozhraní obchodu označil jako povinné k vyplnění. Nadační fond je oprávněn podmínit potvrzení objednávky její autorizací, tj. ověřením údajů jiným vhodným způsobem, a to například písemně nebo telefonicky. Nadační fond nepotvrdí objednávku, pokud kupující (i) autorizaci odmítne, (ii) kupujícího se nepodaří kontaktovat nebo (iii) pokud se ukáží údaje sdělené kupujícím nepravdivé či neúplné.

8. Nadační fond má právo zrušit přijatou objednávku, pokud tato objednávka byla učiněna na základě chybných údajů a informací uvedených ve webovém rozhraní obchodu.

IV. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE

1. Je-li kupujícím spotřebitel ve smyslu ust. § 419 Občanského zákoníku, má právo od kupní smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez postihu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;

b) smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; nebo

c) smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od (i) kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, (ii) od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, (iii) od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a (iv) od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno nadačnímu fondu nejpozději v poslední den zákonné lhůty.

4. V případě odstoupení je kupující povinen nepoužité, nepoškozené a kompletní zboží v původním nepoškozeném obalu zaslat zpět nadačnímu fondu současně s odstoupením od smlouvy.

V. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Kupní cena za zboží bude sjednána v kupní smlouvě, tj. potvrzením objednávky.

2. Kupní cena v jednotlivé kupní smlouvě se odvíjí od cen zboží, které jsou uvedeny na webovém rozhraní obchodu. Ceny uvedené na webové rozhraní obchodu jsou platné ke dni objednání zboží.

3. Změnu cen oznámí nadační fond změnou provedenou na webovém rozhraní obchodu. Pro objednávky odeslané přede dnem platnosti nové ceny platí ceny dosavadní.

4. Vyúčtování dodávaného zboží (fakturace) se provádí dle ujednání v kupní smlouvě, není-li v kupní smlouvě dohodnuto jinak, není nadační fond povinen dodat zboží před zaplacením kupní ceny.

5. Kupní cena bude považována za uhrazenou připsáním celé kupní ceny na účet nadačního fondu.

6. Kupující se zavazuje zaplatit nadačnímu fondu kupní cenu, a to jedním z následujících způsobů:

a) platba přes internetové rozhraní banky;

b) platba na dobírku při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce - Kupující hradí navíc tzv. dobírečné).

7. Pokud není uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou celková kupní cena za všechny objednané výrobky včetně daně z přidané hodnoty.

VI. DODACÍ PODMÍNKY

1. Dohodnou-li se na tom smluvní strany, odešle nadační fond zboží kupujícímu dle specifikace uvedené v objednávce resp. v kupní smlouvě.

2. Doba dodání, tj. dodací lhůta je stanovena v kupní smlouvě. Není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak, dodá nadační fond zboží kupujícímu neprodleně, nejpozději ve lhůtě 14 dnů, a to ode dne potvrzení objednávky a vždy po uhrazení celkové kupní ceny zboží. Dnem dodání se rozumí i předání zboží dopravci dle specifikace uvedené v objednávce.

3. Případy vyšší moci, zejména pak požár, exploze, záplavy, stávky aj., opravňují nadační fond přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

4. Způsob dodání zboží volí kupující v objednávce dle nabídky na webovém rozhraní obchodu, a to:

a) osobním převzetím zboží v provozovně – nadační fond vyzve kupujícího prostřednictvím e-mailu k převzetí zboží a sdělí provozní dobu, kdy je možné si zboží vyzvednout. Kupující je povinen uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží;

b) zasláním zboží prostřednictvím přepravce, zasilatele či držitele poštovní licence (společně též jen „přepravce“) – nadační fond předá zboží přepravci za podmínek dohodnutých v objednávce nebo kupní smlouvě. Kupující je povinen vedle celkové kupní ceny uhradit též cenu služeb přepravce dle platného ceníku. Ceny přepravy uvedené na webovém rozhraní obchodu jsou pouze orientační a nevylučují možnost změn. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít. Součástí zásilky je i vyúčtování zaslaného zboží (faktura). Kupující je povinen převzetí zboží potvrdit a uhradit kupní cenu nejpozději v okamžiku převzetí zboží, není-li dohodnuto jinak.

5. Při převzetí zboží je kupující povinen prohlédnout zboží a případné zjevné vady oznámit neprodleně nadačnímu fondu. Při převzetí zboží od přepravce je povinen zkontrolovat i neporušenost balení. V případě převzetí zásilky s porušeným obalem neodpovídá nadační fond za vady způsobené přepravou.

6. Převzetí zboží je povinností kupujícího. V případě, že kupující zboží nepřevezme, je nadační fond oprávněn požadovat úhradu všech nákladů spojených s dopravou zboží kupujícímu.

VII. ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Nadační fond poskytuje na dodané zboží záruku za podmínek dále v těchto VOP uvedených po dobu 24 měsíců, není-li v kupní smlouvě uvedena jiná záruční doba. Má-li kupující charakter spotřebitele nebo je-li zboží určeno pro prodej v obchodě, poskytuje nadační fond záruku na dodávané zboží v délce trvání 24 měsíců.

2. Nadační fond zaručuje, že zboží bude mít vlastnosti dle jeho specifikace a určení. Veškeré zboží musí splňovat podmínky pro uvedení na trh v České republice, Slovenské republice a Spolkové republice Německo, včetně řádného označení. Záruční doba počíná běžet dnem dodání zboží kupujícímu, přičemž v případě pozdního převzetí zboží kupujícím je rozhodná doba dodání dohodnutá v kupní smlouvě.

3. Reklamace zboží musí být uplatňována písemnou formou – oznámením ve formě doporučeného dopisu. Oznámení musí obsahovat:

a) důvod reklamace;

b) označení reklamovaného zboží;

c) datum uzavření kupní smlouvy a číslo faktury, kterou bylo zboží účtováno;

d) datum, kdy došlo k reklamační události;

e) pravdivý a úplný popis vady a všech jejích projevů.

4. Kupující je povinen dodat buď současně nebo na výzvu nadačního fondu zaslat či doručit reklamované zboží.

5. Nadační fond vyřídí reklamaci neprodleně, nejpozději ve lhůtě 30 dnů. Vyžadují-li to okolnosti, může nadační fond prodloužit lhůtu k vyřízení reklamace až o 60 dnů. O prodloužení lhůty k vyřízení reklamace je nadační fond povinen kupujícího vyrozumět. Nadační fond je oprávněn přezkoumat údaje uvedené v písemné reklamaci pověřenými pracovníky a reklamaci vyřídit anebo zaslat reklamované zboží výrobci k zjištění technického stavu a případných vad, které není schopný sám posoudit.

6. Je-li reklamace oprávněná a jedná-li se o odstranitelnou vadu, zajistí nadační fond odstranění vad opravou zboží na vlastní náklady; v případě, že se nadační fond dohodne s kupujícím, může nadační fond poskytnout kupujícímu namísto opravy zboží přiměřenou slevu z kupní ceny.

7. Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která nebrání používání zboží, poskytne nadační fond kupujícímu přiměřenou slevu z kupní ceny.

8. Jedná-li se o neopravitelnou vadu, která brání používání zboží, je kupující oprávněn odstoupit od smlouvy. Smluvní strany se vždy mohou namísto odstoupení od smlouvy dohodnout na přiměřené slevě z kupní ceny zboží.

9. Nadační fond neodpovídá za vady nebo poškození zboží, které prokazatelně vznikly zejména tím, že:

a) zboží bylo používáno v rozporu s předpisy či doporučeními uvedenými v dodané dokumentaci nebo bylo používáno k jinému účelu, než ke kterému je určeno;

b) na zboží působily nepříznivé vlivy jako např. chemické látky, které působí agresivně;

c) zboží bylo poškozeno nevhodným a nesprávným skladováním u kupujícího;

10. Je-li reklamace neoprávněná, vyzve nadační fond kupujícího k převzetí zboží zpět. Nadační fond poskytne kupujícímu lhůtu k vyzvednutí neoprávněně reklamovaného zboží v délce 15 dní od zaslání oznámení výsledku reklamace kupujícímu. Po uplynutí této lhůty bude nevyzvednuté zboží uloženo na náklady kupujícího ve skladu.

11. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

12. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a bez zbytečného odkladu sdělit všechny vady zjistitelné při této prohlídce nadačnímu fondu, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá.

VIII. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů nadačním fondem, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů nadačním fondem také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat nadační fond o změně ve svých osobních údajích.

5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může nadační fond pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje nadačním fondem bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

8. V případě, že by se kupující domníval, že nadační fond nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

a) požádat nadační fond nebo zpracovatele o vysvětlení;

b) požadovat, aby nadační fond nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu nadační fond povinen tuto informaci předat. Nadační fond má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že některé z ustanovení kupní smlouvy nebo VOP je neplatné, a nejedná se o ustanovení, které by způsobilo neplatnost celého smluvního vztahu, zůstávají ostatní ustanovení kupní smlouvy nebo těchto VOP nedotčena a v platnosti. Neplatné či neúčinné ustanovení smluvní strany nahradí takovým, které odpovídá nebo bude co nejblíže původnímu záměru v obchodním i právním smyslu smluvního vztahu.

2. Všechny vztahy neupravené těmito VOP se řídí platným právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2009 Sb., Občanským zákoníkem.

3. Veškerá oznámení, žádosti a další sdělení týkající se kupní smlouvy (dále též písemnosti) není-li uvedeno jinak, budou učiněny vůči druhé straně této smluvního vztahu v písemné podobě. Prostřední webového rozhraní obchodu může být nahrazeno písemnou formou prostředky elektronické komunikace na dálku. Písemnosti adresované druhé straně budou adresovány a doručovány v prvé řadě na adresu provozovny uvedenou v kupní smlouvě. Ve výjimečných případech může být též doručeno statutárnímu zástupci do místa bydliště (sídla), nebo kamkoli, kde se předpokládá, že zásilku převezme, popř. osobně s potvrzením o doručení a příp. s ověřením nejméně jednoho svědka, že bylo doručeno.

4. Je-li doručováno prostřednictvím doručujícího orgánu (pošta), a nepodaří-li se poště takovou zásilku dodat, např. proto, že se obeslaná strana či obeslaný zástupce na své adrese nebyli zastiženi, a obeslaná strana či obeslaný zástupce si uloženou zásilku od pošty nevyzvedne, považuje se poslední den této lhůty uložení za den doručení zásilky, i když se obeslaná strana či obeslaný zástupce o uložení nedozvěděli.

ZOOT